Tilladelser og forhåndstilsagn for mobile ikkeproduktionsanlæg ved offshore olie- og gasaktiviteter

De vigtigste regler om ansøgning om tilladelse til drift og om tilladelse til ændringer af mobile ikkeproduktionsanlæg samt om forhåndstilsagn om driftstilladelse i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter.

Vejledningen omhandler de krav, der stilles til en ansøgning om driftstilladelse, om ændringstilladelse og om forhåndstilsagn om tilladelse til at udføre offshore olie- og gasaktiviteter for et mobilt ikkeproduktionsanlæg, fx en borerig eller en indkvarteringsenhed. Endvidere omhandler vejledningen krav til anmeldelse af flytning af et mobilt ikkeproduktionsanlæg fra en position til en anden. Endelig omhandler vejledningen operatørens pligter i forbindelse med indgåelse af aftale med en ejer om brug af et mobilt ikkeproduktionsanlæg.

Vejledningen henvender sig til ejere af mobile ikkeproduktionsanlæg og operatører, som indgår aftale om anvendelse af mobile ikkeproduktionsanlæg med ejeren som entreprenør.

De vigtigste regler

Ejeren af et mobilt ikkeproduktionsanlæg skal sikre, at Arbejdstilsynets tilladelse indhentes inden anlægget sættes i drift i dansk område.

Endvidere skal ejeren indhente Arbejdstilsynets tilladelse, før der foretages væsentlige ændringer af anlægget eller dets operationelle forhold, der har betydning for risikoen for større ulykker.

Før flytning af et anlæg fra en position til en anden påbegyndes, skal ejeren informere Arbejdstilsynet om den nye position.

Hvis ejeren anmoder herom, kan Arbejdstilsynet give forhåndstilsagn om tilladelse til udførelse af offshore olie- og gasaktiviteter fra et mobilt ikkeproduktionsanlæg.

Ved indgåelse af aftale om anvendelse af et ikkeproduktionsanlæg skal operatøren sikre sig, at de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici i forbindelse med anlæggets konstruktion, indretning, udstyr og drift bliver nedbragt efter ALARP-princippet.

Vejledningen er inddelt i følgende kapitler:

 1. Driftstilladelse.
 2. Ændringer af et anlægs fysiske eller operationelle forhold.
 3. Information om flytning.
 4. Forhåndstilsagn om driftstilladelse.
 5. Ansøgningsfrist og omkostninger

Driftstilladelse

Operatøren skal ved valg af et mobilt ikkeproduktionsanlæg sikre sig, at de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici og risici for større miljøhændelser i forbindelse med anlæggets konstruktion, indretning, udstyr og drift er, eller vil blive, nedbragt efter ALARP-princippet, herunder at krav fastsat i lovgivningen er, eller vil blive, opfyldt. Arbejdstilsynet forventer, at operatøren snarest efter fremsender dokumentation herfor, fx som en audit rapport, senest i forbindelse med rigejerens ansøgning om tilladelse.

Ejeren skal sikre, at der indhentes en driftstilladelse før aktiviteterne fra anlægget påbegyndes.

Inden der udstedes driftstilladelse til dansk sektor foretager Arbejdstilsynet, efter aftale med ejeren, om nødvendigt en besigtigelse (”førtilsyn”) af anlægget i udenlandsk sektor eller på værft med henblik på at få supplerende aktuelle informationer om anlæggets fysiske tilstand (for eksisterende anlæg bl.a. deres vedligeholdstilstand) samt at medvirke til at identificere eventuelle afvigelser fra danske regler. Arbejdstilsynet identificerer ikke nødvendigvis alle afvigelser. Pligten til at sikre overholdelsen af danske regler ligger hos ejeren af anlægget og det forventes, jf. ovenfor, at operatøren sikrer sig dette før indgåelse af aftalen med ejeren af det mobile ikkeproduktionsanlæg.

Det er vigtigt, at der ansøges så tidligt som muligt, således at eventuel besigtigelse kan finde sted og eventuelle nødvendige ændringer til nedbringelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige risici samt risici for større miljøhændelser efter ALARP-princippet og opfyldelse af lovgivningen kan gennemføres inden anlægget sættes i drift i dansk sektor.

En opdateret sikkerheds- og sundhedsredegørelse (SSR) udgør den primære ledsagende dokumentation til ansøgningen. En driftstilladelse vil altid være tidsbegrænset, enten i form af udløb til en bestemt dato eller til afslutning af en given operation. Endvidere forudsætter en tilladelse, at ejeren har en aftale med en bestemt operatør, og skift af operatør vil således betyde, at tilladelsen bortfalder. Tilladelsen kan maksimalt være gældende i 5 år.

En tidsbegrænset tilladelse kan forlænges efter ansøgning herom, dog maksimalt op til en samlet tilladelsesperiode på 5 år.

Det skal angives i ansøgningen, hvilke offshore olie- og gasaktiviteter, der skal udføres med enheden samt hvor lang tid tilladelsen ønskes gældende, hvilket i praksis normalt vil svare til kontraktperiodens længde med operatøren inklusive eventuelle optioner, dog maksimalt 5 år.

En sikkerheds- og sundhedsredegørelse eller tilsvarende, som er anerkendt i andre Nordsølande, fx en Safety Case accepteret af de britiske myndigheder eller en ”Acknowledgement of Compliance (AOC) ” fra de norske myndigheder, eventuelt med visse modifikationer, kan indgå som en del af SSR i det omfang danske krav opfyldes. Det vil i nogle tilfælde kun være styringen af storulykkesrisici, der vil være omfattet af den anerkendte udenlandske dokumentation. I disse tilfælde vil en beskrivelse af vurderingen af øvrige risici (arbejdsmiljørisici) og af sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, der ikke er knyttet til arbejdet, være nødvendig som supplement.

Vejledning om regler om indholdet af SSR kan findes i Arbejdstilsynets vejledning om sikkerheds- og sundhedsredegørelser ved offshore olie- og gasaktiviteter.

Tilladelser kan være mere eller mindre specifikke, fx i form af tilladelse til operationer, som ikke er i kombination med andre anlæg (”stand-alone” operationer), eller en tilladelse til operation med placering ved et givet fast produktionsanlæg (kombineret drift). I sidstnævnte tilfælde vil ejeren skulle indhente særskilt tilladelse for det mobile ikkeproduktionsanlæg, enten i form af en driftstilladelse eller en ændringstilladelse, mens operatøren af det faste produktionsanlæg skal indhente en ændringstilladelse. Fra 19. juli 2018 vil operatøren skulle indhente en særskilt tilladelse til kombineret drift.

Ændringer af et anlægs fysiske eller operationelle forhold

Forinden der foretages væsentlige ændringer af et mobilt ikkeproduktionsanlægs fysiske forhold skal ejeren indhente Arbejdstilsynets tilladelse hertil, hvis ændringerne har betydning for storulykkesrisikoen. Det samme gælder, hvis der er væsentlige ændringer af de operationelle forhold og ændringerne har betydning for storulykkesrisikoen.

Arbejdstilsynet administrerer reglerne således, at der skal søges om forudgående tilladelse til fysiske- og operationelle ændringer, hvis mindst et af følgende kriterier er opfyldt:

 1. Hvis de fysiske ændringer omfatter udstyr eller en del af anlægget, hvortil der er knyttet en storulykkesrisiko, og ændringerne er af væsentligt omfang.
 2. Hvis de operationelle ændringer er af væsentligt omfang og de samlet set har betydning for storulykkesrisikoen.

Eksempler på ændringer efter nr. 1:

Væsentlige ændringer af boreudstyr, trykbærende udstyr eller bærende konstruktioner.

Udskiftning med identiske dele eller udstyr (såkaldt 1:1 udskiftning) betragtes ikke som en væsentlig ændring. I sådanne situationer kræves derfor ikke en ændringstilladelse.

Ændring af sikkerheds- og miljøkritiske elementer.

Udskiftning med identiske sikkerheds- og miljøkritiske elementer (såkaldt 1:1 udskiftning) betragtes ikke som en væsentlig en ændring. I sådanne situationer kræves derfor ikke en ændringstilladelse.

Eksempler på ændringer efter nr. 2:

Væsentlige ændringer i anlæggets bemanding, boreforhold (fx HP/HT brønde, underbalancerede brønde, tilstedeværelse af H2S), skift af operation fra stand-alone operation til at udføre produktionsboringer eller etablering af indkvartering for et tilknyttet produktionsanlæg, hvor der forefindes kulbrinter.

Øget helikoptershuttling eller anden transport med risiko for større ulykker.

Ansøgning om tilladelse til ændringer skal ledsages af en ajourført sikkerheds- og sundhedsredegørelse, som afspejler de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, der vil være til stede efter ændringen. Der kræves ikke en ny driftstilladelse for at anvende ændringerne. En tilladelse til ændring kan gives på vilkår, fx at der skal indsendes yderligere dokumentation efter ændringen er foretaget.

Det er ejerens ansvar, at der bliver søgt om ændringstilladelser, hvor det er påkrævet. Det skal fremgå af ejerens ledelsessystem for sikkerhed og sundhed, hvilke kriterier der lægges til grund for, hvornår der skal søges om ændringstilladelse. Er der tvivl bør Arbejdstilsynet kontaktes for en afklaring.

For ændringsprojekter, hvortil der ikke søges om ændringstilladelse, skal den bagvedliggende vurdering af risici ved- og efter gennemførelsen af projektet dokumenteres i en opdatering af SSR.

Hvis ændringen indebærer kombineret drift skal der søges om tilladelse til kombineret drift. Dette krav gælder dog først fra 19. juli 2018, hvis mindst et af anlæggene er et eksisterende anlæg, det vil sige et anlæg, der har fået meddelt driftstilladelse før 19. juli 2015. Indtil da gælder de hidtidige regler. Hvis det ene anlæg er et eksisterende produktionsanlæg kræves for dette en ændringstilladelse og hvis det andet anlæg er et mobilt ikkeproduktionsanlæg en driftstilladelse, hvor en sådan ikke i forvejen er givet, ellers en ændringstilladelse.

Information om flytning

Kravet om information til Arbejdstilsynet ved flytning af mobile ikkeproduktionsanlæg skyldes hensynet til Arbejdstilsynets og andre myndigheders mulighed for at bevare et komplet og aktuelt overblik over mobile anlægs position i dansk sektor. En kort flytning ved samme platform, fx i forbindelse med flere brøndoperationer, behøver dog ikke at blive oplyst.

Hvor en flytning forudsætter en tilladelse til ændring, jf. kapitel 2, skal informationen om den nye placering fremgå af ansøgningsmaterialet. Vurderingen af de risici der vil være forbundet med en flytning, herunder flytteoperationen, skal indgå som en del af ansøgningsmaterialet.

Arbejdstilsynet skal under alle omstændigheder underrettes, når ændringen af position har fundet sted.
En flytning under en driftstilladelse forudsætter, at operatøren på den nye position er den samme som på den forladte position. I modsat fald kræves en ny driftstilladelse.

Forhåndstilsagn om driftstilladelse

For ejere af mobile ikkeproduktionsanlæg kan det være hensigtsmæssigt at sikre sig, at anlægget er eller kan bringes i overensstemmelse med dansk lovgivning med henblik på, at anlægget eventuelt senere skal kunne få tilladelse til at operere på dansk område. Dette kan fx være aktuelt ved bygning af nye anlæg eller ændringer af eksisterende anlæg. Der er derfor givet mulighed for, at Arbejdstilsynet på anmodning kan give et forhåndstilsagn om driftstilladelse efter besigtigelse af anlægget og gennemgang af dets dokumentation.

Ansøgning om forhåndstilsagn skal have samme indhold, som beskrevet for ansøgning om driftstilladelse, jf. kapitel 1, og vil blive behandlet på samme måde. Et forhåndstilsagn er højst gyldigt i 5 år og adskiller sig fra en driftstilladelse ved, at ejeren endnu ikke har indgået kontrakt med en operatør.

Ansøgningsfrist og omkostninger

Ansøgning om driftstilladelse skal fremsendes til Arbejdstilsynet senest 5 måneder inden den planlagte påbegyndelse af aktiviteterne.

Ansøgning om tilladelse til væsentlige ændringer skal fremsendes til Arbejdstilsynet behandling senest 2 måneder før ændringerne sættes i værk. 

For driftstilladelser og tilladelser til væsentlige ændringer gælder, at Arbejdstilsynet kan forkorte ansøgningsfristen i ekstraordinære situationer, hvor ansøger kan godtgøre, at der ikke er tale om en forøgelse af de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici eller risici for større miljøhændelser.

Der er flere forhold, der gør sig gældende for den faktiske sagsbehandlingstid, og ejeren kan være med til at smidiggøre sagsbehandlingen ved at sikre sig

 • at operatøren har fremsendt resultatet af sin vurdering af anlægget til Arbejdstilsynet,
 • at ansøgningsmaterialet er fremsendt samlet,
 • at der er overensstemmelse mellem oplysningerne i de forskellige dokumenter i ansøgningspakken,
 • at alle dokumenter er opdaterede,
 • at materialet i øvrigt er fyldestgørende i henhold til reglerne og den eventuelt forudgående besigtigelse, og
 • at der for anlæg med MODU 79 certifikat er lavet en overensstemmelsesanalyse (”gap-analyse”) mellem MODU 79 koden og den konsoliderede udgave af MODU 89-koden fra 2001. Det skal beskrives, hvordan afvigelserne vil blive håndteret.

Arbejdstilsynet er opmærksom på, at der kan forekomme situationer, hvor en ansøgningsproces har hastende karakter, og jo før Arbejdstilsynet modtager indikation på, at en ansøgning kan være undervejs, jo bedre kan tilsynet være rustet til at modtage og behandle ansøgningen.

Arbejdstilsynets omkostninger i forbindelse med behandling af en ansøgning om tilladelse betales af ejeren af anlægget.

Arbejdstilsynets omkostninger i forbindelse med forhåndstilsagn skal betales af ejeren. Dette er en forudsætning for, at Arbejdstilsynet kan efterkomme anmodningen om forhåndstilsagn.

Omkostningerne består, udover tidsforbruget, af Arbejdstilsynets udgifter ved eventuel forhåndsbesigtigelse (rejse, hotel og ophold). Det kan endvidere være nødvendigt for Arbejdstilsynet at inddrage specialistviden, fx vedrørende maritime forhold, og honorering af dette vil blive viderefaktureret til ejeren.

Ifølge sagens natur kan behandlingsomfanget, og dermed tiden og omkostningerne, af ansøgninger variere, afhængigt af, om der er tale om nye eller mere kendte ejere eller anlæg, om anlægget umiddelbart opfylder alle regelkrav eller der skal mere indgående vurderinger til, om ansøgningsmaterialet fremsendes samlet eller delt osv.

Forkortelsesliste

 ALARP As Low As Reasonably Practicable – Så lavt som det er rimeligt praktisk muligt. Krav til risikoreduktion.
 HP/HT High Pressure/High Temperature. Boringer med højt tryk og temperatur.
 SSR Sikkerheds- og sundhedsredegørelse. Dokumentation, hvori der redegøres for et offshoreanlægs sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold ved drift og i nødsituationer.
 SECE  Safety and Environmental Critical Elements, sikkerheds- og miljøkritiske elementer

Læs også

At-vejledning om begreber ved offshore olie- og gasaktiviteter

At-vejledning om risikostyring ved offshore olie- og gasaktiviteter

At-vejledning om ansvarsfordeling og samarbejde ved offshore olie- og gasaktiviteter

At-vejledning om sikkerheds- og sundhedsredegørelser ved offshore olie- og gasaktiviteter

Baggrund

§§ 28, 29, 29 a, 30 og 32 i offshoresikkerhedsloven

§§ 70 og 71 samt bilag 3, del 4, i bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed mv. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. (styringsbekendtgørelsen).

Hent AT-vejledning som PDF

Hent PDF