Bilag 4 - Liste over stoffer og materialer, som unge under 18 år ikke må arbejde med eller på anden måde udsættes for, jf. § 12

Bilag til AT-vejledning om ikke-undervisningspligtige unges arbejde

 1. Stoffer og materialer, der i henhold til Miljøministeriets regler om klassificering mv. af kemiske stoffer og produkter mærkes med følgende faresymboler og farebetegnelser:
  – Tx Meget giftig
  – T Giftig
  – C Ætsende
  – E Eksplosiv

  Herunder stoffer og materialer, der er forsynet med risikosætningerne:
  – R39 Fare for varig alvorlig skade på helbred
  – R45 Kan fremkalde kræft
  – R46 Kan forårsage arvelige genetiske skader
  – R49 Kan fremkalde kræft ved indånding
  – R60 Kan skade forplantningsevnen
  – R61 Kan skade barnet under graviditeten.

 2. Stoffer og materialer, der i henhold til Miljøministeriets regler om klassificering mv. af kemiske stoffer og produkter mærkes med faresymbolet og farebetegnelsen Xn, sundhedsskadelig og samtidig forsynes med mindst en af følgende risikosætninger:
  – R40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt
  – R42 Kan give overfølsomhed ved indånding
  – R48 Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning
  – R62 Mulighed for skade for forplantningsevnen
  – R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten
  – R68 Mulighed for varig skade på helbred.

 3. Stoffer og materialer, der i henhold til Miljøministeriets regler om klassificering mv. af kemiske stoffer og produkter mærkes med faresymbolet og farebetegnelsen Xi, lokalirriterende og samtidig forsynes med risikosætningen:
  – R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

 4. Stoffer og materialer, der i henhold til Miljøministeriets regler om klassificering mv. af kemiske stoffer og produkter forsynes med følgende risikosætning:
  – R12 Yderst brandfarlig.

 5. Stoffer og materialer, der er optaget på Arbejdstilsynets lister over stoffer og processer, som anses for at være kræftfremkaldende, i At-vejledningen om grænseværdier for stoffer og materialer.

 6. Materialer, der indeholder 0,1 pct. eller mere af stoffer nævnt under pkt. 5.

 7. Organiske opløsningsmidler optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler i At-vejledningen om grænseværdier for stoffer og materialer.

 8. Materialer, der indeholder 1 pct. eller mere af opløsningsmidler nævnt under pkt. 7.

 9. Biologiske agenser i gruppe 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 864 af 10. november 1993 om biologiske agenser og arbejdsmiljø, eller med andet arbejde, hvor de på grund af arbejdets art eller de forhold, hvorunder det foregår, kan blive udsat for påvirkning fra sådanne agenser.
Hent PDF