Bilag 1 - Erhverv, der kræver en særlig uddannelse eller prøve

Bilag til At-vejledning om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Nedennævnte erhverv kræver en særlig uddannelse eller prøve.

Arbejde som indebærer brug af tekniske hjælpemidler, og som udgør særlige ulykkesrisici:

1. Elevatormontør
Der er krav om uddannelse ved arbejde med eftersyn, vedligeholdelse og reparation på elevatoren mv.

2. Kedelpasser
Der er krav om et kedelpassercertifikat ved selvstændig pasning af dampkedler mv. i kontrolklasse A og B.

3. Kranfører
Der er krav om et kranførercertifikat ved arbejde med mekanisk drevne kraner o.l. hejsemidler, som kan løfte en byrde frithængende, og som har mindst én mekanisk drevet bevægelse ud over hejse- og firebevægelsen.

Dog stilles der ikke krav om kranførercertifikat ved arbejde med:

 • Kraner o.l. hejsemidler, som for eksempel traverskraner, hvor belastningen fra byrden altid falder inden for kranens understøttelsesflade, således at byrden ikke vil bibringe kranen et væltende moment, og hvor den maksimalt tilladelige belastning ikke er over 5000 kg.
 • Konsolkraner med en maksimalt tilladelig belastning på ikke over 5000 kg.
 • Lastbilmonterede kraner på ikke over 8 tonsmeter.
 • Kraner o.l. hejsemidler, hvor byrden transporteres således, at det er udelukket, at fald eller svingning af byrden kan forvolde personskade.
 • Kraner o.l. hejsemidler, der anvendes til serieløft med et til formålet afpasset løftegrej, såsom løft af ensartede emner som led i en afgrænset arbejdsproces og med en maksimal løftehøjde, det vil sige højden fra underlaget til byrdens nederste punkt, på 1,5 m.
 • Kraner o.l. hejsemidler, der tilhører et skib og føres af dets besætning.
 • Entreprenørmaskiner, der bruges som kran i forbindelse med maskinernes normale arbejdsopgaver, hvis:
  - der ikke er personer i umiddelbar nærhed af byrden, når den løftes, transporteres eller afsættes. Dog er det tilladt at styre byrden på plads under afsætning,
  - byrden ikke løftes mere end ca. 1 m over terræn,
  - maskinerne efterses og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger, og
  - leverandørens brugs- og vedligeholdelsesanvisninger er på maskinen.
  - dog stilles krav om kranførercertifikat ved samløft med kraner af byrder og ved løft af personer med kraner.

4. Fører af gaffeltruck og gaffelstabler
Der er krav om et gaffeltruckførercertifikat ved arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, som har mekanisk løft af byrden langs den ene side af en lodret mast og har mekanisk kørsel.

Der stilles ikke krav om gaffeltruckførercertifikat til:

 • Gaffeltrucks og gaffelstablere med en løftehøjde på højst 1 m.
 • Gaffeltrucks og gaffelstablere, som altid under kørslen er styret af skinner e.l., fx sporbundne plukketrucks og reolstablere.
 • Gaffeltrucks og gaffelstablere, der tilhører et skib og føres af dets besætning.
 • Jordbrugstraktorer med gaffelløfteraggregat eller med lignende udstyr, der løfter byrden langs siden af en lodret mast, når løfterens største løftehøjde ikke overstiger 3,3 m, og føreren mindst er i besiddelse af traktorførerbevis. Denne undtagelse gælder dog kun ved traktorernes anvendelse inden for jordbruget, og kun for traktorer, der ikke er udlejet erhvervsmæssigt med fører fra maskinstationer o.l.

Gaffeltrucks monteret med selvstændig bevægelig kranarm må kun føres af personer, der er i besiddelse af kranførercertifikat.

5. Fører af teleskoplæsser
Der er krav om certifikat til teleskoplæsser ved arbejde med teleskoplæssere, som har mekanisk løft af byrden placeret på gafler for enden af en udskydelig arm, med udskud på over 1,5 m (alternativt gaffeltruckførercertifikat).

Der er krav om certifikat til teleskoplæsser ved arbejde med teleskoplæssere, der indrettes og bruges til kranarbejde (alternativt kranførercertifikat).

Der stilles ikke krav om certifikat til teleskoplæssere, der bruges som kran i forbindelse med maskinernes normale arbejdsopgaver, hvis

 • byrden ikke løftes mere end ca. 1 m over terræn,
 • der ikke er personer i umiddelbar nærhed af byrden, når den løftes, transporteres eller afsættes. Dog er det tilladt at styre byrden på plads under afsætning, og
 • maskinerne efterses og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger, og leverandørens brugs- og vedligeholdelsesanvisninger er på maskinen.

Der er ligeledes krav om certifikat til teleskoplæsser ved arbejde med teleskoplæssere, der er monteret med løfteåg til containere, og som anvendes i terminalområder (alternativt gaffeltruckførercertifikat eller kranførercertifikat).

6. Kølemontør
Der er krav om et certifikat ved selvstændigt arbejde med opstilling, montering, idriftsætning, reparation, vedligeholdelse, nedlukningsarbejde, herunder tømning, samt foretagelse af årligt eftersyn af anlæg med fyldning større end 2,5 kg kølemiddel på køleanlæg mv.

7. Stilladsopstiller
Der er krav om en uddannelse ved arbejde med opstilling, ændring af opstilling og ved nedtagning af

 • stilladser, der er mere end 3 m høje, samt
 • skorstens- og rygningsstilladser og stilladser ophængt i kæder, der er mere end 3 m over det omgivende underlag.

Arbejde, som indebærer brug af særlige farlige stoffer og materialer, og som udgør særlig sundhedsfare:

1. Arbejde med asbest
Der er krav om en uddannelse ved arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger og i skibe, tog, maskiner mv., hvor dette materiale har været anvendt som isolering mod varme, kulde, støj, fugt og brand.

2. Arbejde med asfaltmaterialer
Der er krav om en uddannelse ved arbejde med asfaltmaterialer i form af vejasfalt, støbeasfalt, tagdækning eller broisolering og andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumenprodukter.

Dog stilles der ikke krav om en uddannelse ved arbejde med:

 • Asfaltmaterialer i form af tagdækning, når de personer, der udfører arbejdet, har arbejdet med asfaltmaterialer i form af tagdækning forud for den 1. december 2011.
 • Tagdækning eller broisolering og andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumenprodukter, når der arbejdes med uopvarmede asfaltmaterialer, som fx vindpap og murpap, som ikke indeholder organiske opløsningsmidler. (Dog kun, hvis der ved arbejdsprocessen ikke dannes luftforurening).

3. Arbejde med epoxy og isocyanater
Der er krav om en uddannelse ved arbejde med epoxy og isocyanater bortset fra ved fremstilling af epoxy og isocyanater.

4. Arbejde med styren
Der er krav om en uddannelse ved arbejde med styren, herunder polyesterstøbning og spartelarbejde i forbindelse med finish ved polyesterstøbning. Der er ikke noget uddannelseskrav ved arbejde med færdighærdet polyester.

5. Arbejde med svejsning
Der er krav om en uddannelse ved arbejde med svejsning og termisk skæring i metal samt slibning i tilknytning hertil.

Koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet:

Der er krav om en uddannelse ved arbejde som koordinator af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet. Der henvises til At-vejledning F.2.3. om arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser.

Baggrund:
Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet
Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser

Læs også:
Arbejdstilsynets pjece "Til dig der vil arbejde i Danmark". Den findes på dansk, engelsk, tysk, polsk og litauisk og findes på vores hjemmeside www.at.dk 

Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings guide til anerkendelse af udenlandske kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv: http://www.iu.dk/anerkendelse/lovregulerede-erhverv-autorisation/LEguide.pdf.  

Kommissionens brugervejledning til anerkendelsesdirektivet – Alt hvad du altid har ønsket at vide om anerkendelse af faglige kvalifikationer 66 spørgsmål 66 svar 

EU-kommissionen har udarbejdet en database over lovregulerede erhverv i EU/EØS-lande og Schweiz

Hent PDF