2 - Uddrag af Bygningsreglement 2008 og af SBi-anvisning 216 og 218

Bilag til AT-vejledningen om akustik i arbejdsrum

Værdier i Bygningsreglement 2008, 6.4.3 (uddrag) 

Efterklangstiden i rum skal være i overensstemmelse med rummenes anvendelse.

For bygninger til undervisning anses dette funktionskrav for overholdt, når:

 • Klasserum, T 0,6 s, T er efterklangstid
 • Undervisningsrum mindre end 250 m3 til korsang og akustisk musik,
  T 1,1 s
 • Undervisningsrum mindre end 250 m3 til sang og musik, der er elektrisk forstærket, T 0,6 s
 • Åbne undervisningsområder, A 1,3 x gulvarealet, A er absorptionsareal
 • Fællesrum med loftshøjde på mere end 4 m og volumen større end 300 m3, A 1,2 x gulvareal.

Bygningsreglement 2008 indeholder også værdier for undervisningsrum til sløjd, gymnastiksale, svømmehaller, fællesgange og trapperum.

For daginstitutioner anses funktionskravet for opfyldt, når:

 • Opholdsrum, T 0,4 s
 • Opholdsrum med loftshøjde på mere end 4 m og volumen større end 300 m3, A 1,2 x gulvarealet.

Forslag til projekteringsværdier i SBi-anvisning 216

Kontorbyggeri:

 • I enkeltpersonkontorer og møderum bør efterklangstiden ikke overstige 0,6 s.
 • I flerpersonkontorer bør absorptionsarealet (A) være større end 1,1 x gulvarealet.

Hospitaler, lægehuse, klinikker mv.:

 • I sengestuer bør efterklangstiden ikke overstige 0,8 s.
 • I undersøgelsesrum, behandlingsrum mv. bør efterklangstiden ikke overstige 0,6 s.

SBi-anvisning 218 

SBi-anvisning 218 uddyber og præciserer ovenstående efterklangstider og absorptionsarealer. De gælder for alle heloktavbånd og ikke for en gennemsnitsværdi for et større frekvensområde.