Forenkling af reglerne om førercertifikater

Den 1. januar bliver der nemmere at finde rundt i reglerne om førercertifikater til kraner, gaffeltruck, gaffelstablere og teleskoplæssere, når de ti eksisterende uddannelser bliver til syv. Samtidig betyder forenklingen af reglerne, at færre personer bliver omfattet af kravet om kranførercertifikat.

Nye regler om førercertifikater til kraner, gaffeltruck, gaffelstablere og teleskoplæssere betyder, at det bliver nemmere for virksomhederne at finde rundt i reglerne og i udbuddet af uddannelser. Samtidig indebærer ændringerne, at uddannelsesstrukturen bliver mere fleksibel i forhold til nye maskintyper, der kommer på markedet.

Kranføreruddannelser

Fra den 1. januar vil der være fire lovpligtige kranføreruddannelser:

  • Kranbasis – der omfatter alle typer af kraner over 8 tons/tonsmeter.
  • Mobile kraner over 8 tonsmeter – der er en overbygning til kranbasisuddannelsen.
  • Mobile kraner over 30 tonsmeter – der bygger ovenpå ”Mobile kraner over 8 tonsmeter”. 
  • Tårnkraner og fast opstillede kraner over 8 tonsmeter – der er en overbygning til kranbasisuddannelsen.

Den nedre grænse for, hvornår der stilles krav om kranførercertifikat, bliver ensrettet, så der fremover kun kræves uddannelse og certifikat til kraner med en tilladt belastning på over 8 tons/tonsmeter – uanset krantype. Det betyder, at færre personer vil blive omfattet af førercertifikatreglerne.

De nye regler sætter øget fokus på arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte. Det gælder dels i forhold til de ansattes brug af kraner med en tilladt belastning på op til 8 tons/tonsmeter, dels i forhold til de ansattes arbejde med konkrete krantyper og udførelsen af konkrete kranopgaver uanset kranstørrelse.

Kranbasisuddannelsen vil både blive udbudt som et kursus til personer, som alene har brug for at føre travers- og portalkraner o.l., og som led i et samlet kursusforløb for personer, som skal føre mobile kraner, tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på over 8 tonsmeter eller teleskoplæssere. Kranbasisuddannelsen som tages i kombination med uddannelserne ”Mobile kraner”, ”Tårnkraner og fast opstillede kraner over 8 tonsmeter” eller ”Teleskoplæssere”, giver også ret til at føre travers- og portalkraner.

Gaffeltruck og gaffelstablere

Gaffeltruck- og gaffelstableruddannelserne bevares begge uændret. Nyt er dog, at gaffeltruckcertifikater, der er udstedt efter den 1. januar 2018, ikke vil give ret til at føre teleskoplæssere. Gaffeltruck B-certifikater, der er udstedt efter de gældende regler, vil give ret til at føre teleskoplæssere indtil den 31. december 2018.

Teleskoplæssere

Fremover vil der kun være én uddannelse til teleskoplæssere. Uddannelsen svarer til den nuværende teleskoplæsser A-uddannelse. Uddannelseskravet vil gælde for førere af teleskoplæssere, som har mekanisk løft af byrden placeret på gafler, eller som bruges til løft af containere i terminalområder.

Som noget nyt vil der også blive krav om teleskoplæssercertifikat, når teleskoplæsseren bruges til løft af personer. De nuværende teleskoplæsser A-certifikater vil også fremover give ret til at føre teleskoplæssere med mandskabskurv.

Den nuværende teleskoplæsser B-uddannelse udgår. Hvis teleskoplæsseren skal bruges til kranarbejde – og løftekapaciteten er over 8 tonsmeter – skal man fremover både have bestået teleskoplæsseruddannelsen og kranbasisuddannelsen. Kranførercertifikater efter de gældende regler vil – for så vidt angår kranarbejde – fortsat være gyldige som supplement til teleskoplæssercertifikatet.

Gamle certifikater

Certifikater, der er udstedet efter de nuværende regler, vil fortsat være gældende. Man skal således ikke have nye certifikater som følge af de nye regler, med få undtagelser vedrørende anvendelse af teleskoplæssere. 

Nye At-vejledninger

 

Arbejdstilsynet har udarbejdet fire nye vejledninger om henholdsvis kranførercertifikat, gaffeltruckcertifikat, gaffelstablercertifikat og teleskoplæssercertifikat.

AMU uddannelserne knyttet til de nye regler er under etablering i regi af Undervisningsministeriet.  Arbejdstilsynet informerer i nyhedsbrevet, når det er muligt at tilmelde sig de nye uddannelser.

Bekendtgørelse nr. 1148 af 25/10/2017 om ændring af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

At-vejledning 1.9.1 om gaffelstablercertifikat

At-vejledning 1.9.2 om gaffeltruckcertifikat

At-vejledning 1.9.3 om teleskoplæssercertifikat

At-vejledning 1.9.4 om kranførercertifikat