Fald fra højden i bygge og anlæg

Fald fra højden giver ofte alvorlige skader som invaliditet og dødsfald. Der er en særlig stor risiko, hvis underlaget ikke er bæredygtigt samt ved færden på trapper og ved arbejde på tage, fra stiger og stilladser.

Risikoen for at der sker en ulykke, er større:

 • Når man stiger op og ned fra højden.
 • Når man har travlt.
 • Når arbejdet kræver særlig opmærksomhed.
 • Når belysningen er dårlig.
 • Når sikkerhedsforanstaltninger fjernes midlertidigt eller er utilstrækkelige.

Fald fra tage

Hvert år sker der alvorlige ulykker og dødsulykker, fordi ansatte falder ned ved tagarbejde. Dødsulykkerne sker især ved færdsel ovenpå tagplader, der ikke er bæredygtige, fx eternitplader, klare bølgeplader, glasplader og PVC-plader.

Sådan undgår I ulykkerne

 • Brug stilladser, rækværker, gangbroer, tagstiger og sikkerhedsnet.
 • Betræd kun pladetage, hvis I har undersøgt, at de er sikre at gå på. Undersøg om pladerne sikrer mod gennemstyrtning. Vurdér pladernes alder og tilstand, lægteafstand og -kvalitet, og kvaliteten af evt. trædesikkert underlag. Se pladeleverandørens brugsanvisning og om det angives at pladerne sikrer mod gennemstyrtning, mens I monterer dem.
 • Dæk åbninger i taget fx med bæredygtige plader, inden I går på taget. Husk at der også skal sikres mod nedstyrtning ved montagefronten af pladerne uanset faldhøjde.
 • Følg leverandørens brugsanvisning, når I bruger taglift, herunder anvendelse af sikkerhedsline.

Til arbejdsgiveren

 • Orienter dig om bygherrens beskrivelse i plan for sikkerhed og sundhed (PSS) om særligt farligt arbejde i forhold til tagarbejdet.
 • Planlæg arbejdsopgaven sammen med de ansatte, og hvordan den udføres sikkert.
 • Sørg for, at den enkelte ansatte har forstået, hvordan opgaven udføres sikkert
 • Før tilsyn med, om oplæring og instruktion er tilstrækkelig og forstået, og at instruktionen følges.
 • Fortæl dine medarbejdere, at du forventer, at de ikke tager farlige chancer og udfører arbejdet sikkert uden at komme til skade.

Til de ansatte

 • Tal med jeres arbejdsgiver eller arbejdsleder om planlægning af arbejdsopgaven og hvordan den kan udføres sikkert.
 • Brug de planlagte sikkerhedsforanstaltninger og tjek dagligt om de er intakte.

Læs mere

Sådan undgår I ulykker, når I arbejder på tage (pdf)

Arbejde fra stiger

Når ansatte kommer ud for ulykker i forbindelse med brug af stiger, er det ofte fordi, de udfører arbejdsopgaver, der kræver, at de bruger begge hænder, mens de står på en stige, og i mange tilfælde i forbindelse med kraftbetonet arbejde som fx brug af koben. Den ansatte mister derfor let balancen og kan ikke holde fast.

Der kan også ske en ulykke, fordi man stiller stigen på et ustabilt underlag og den vælter, fx på et stillads eller på ladet af en lastbil.

Sådan undgår I ulykkerne

 • Vurdér om det arbejde, I skal lave, overhovedet kan udføres sikkert fra en stige, eller om I skal bruge stillads, en lift eller lignende.
 • Arbejdsredskaber og materialer skal ikke veje for meget og skal være lette at håndtere, når I bruger en stige.
 • Kraftbetonet arbejde, hvor der kan ske pludselige hændelser, må ikke udføres fra stige. Det gælder fx brug af koben, borehamre og mejselhamre.
 • Der skal være mulighed for at holde fast med en hånd.
 • Anbring altid stigen på et fast underlag og aldrig på fjedrende eller ustabile underlag som fx stilladsdæk, lad på bil eller i blød jord.

Til arbejdsgiveren

 • Planlæg de arbejdsopgaver der kræver noget at stå på, så arbejde med brug af stiger så vidt muligt undgås.
 • Ved brug af stiger sørg for, at de ansatte er oplært og instrueret i sikker brug af de stiger, de skal anvende herunder i anvisninger fra fabrikanten.
 • Før tilsyn med, om instruktionen er tilstrækkelig og forstået, samt at instruktionen følges.
 • Fortæl dine medarbejdere, at du forventer, at de ikke tager farlige chancer og udfører arbejdet sikkert uden at komme til skade.
 • Gør det klart, at defekte stiger ikke må bruges.
 • Stiger er især beregnet til at være en adgangsvej, og man må kun bruge en stige til arbejde i korte perioder.

Til de ansatte

 • Tal med jeres arbejdsgiver eller arbejdsleder om, hvordan arbejdsopgaverne kan udføres så vidt muligt uden brug af stiger.
 • Er i nød til at anvende stiger, skal I efterspørge oplysninger om, hvordan I kan anvende stigerne forsvarligt til de planlagte arbejdsopgaver.
 • Husk at der er begrænsninger for brug af stiger, herunder også den tid der må arbejdes fra stigen. Husk fx at holde pauser.
 • Defekte stiger skal I kassere øjeblikkeligt.

Læs mere

Sådan undgår I ulykker, når I arbejder fra stiger (pdf)

De vigtigste At-Vejledninger

Fald fra højden på byggepladser - At-vejledning 2.4.1

Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge- og anlægspladser for at sikre de ansatte mod nedstyrtning og gennemstyrtning ved arbejde og færdsel i højden

Fald fra højden ved arbejde på tage - At-vejledning 2.4.2

Vejledningen gennemgår de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge- og anlægspladser for at sikre de ansatte mod nedstyrtning og gennemstyrtning ved arbejde og færdsel på tage.

Anvendelse af en- og flersøjlede personløftere med arbejdsstandplads

En- og flersøjlede personløftere med arbejdsstandplads er beregnet til at løfte personer og materialer til ønsket arbejdshøjde, således at der kan udføres montage-, reparations- og andet arbejde i højden.

Stilladsopstillerens ansvar

Vejledningen handler om de vigtigste regler ift. stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser samt om stilladsopstillerens ansvar som arbejdsgiver for de ansatte, der opstiller stilladserne.

Transportable personløftere med arbejdsstandplads

Denne At-meddelelse oplyser om transportable personløftere med arbejdsstandplads, bortset fra transportable personløftere til brandsluknings- og redningsarbejde.

Brug af transportable stiger – At-vejledning B.3.1.1

Vejledningen handler om, hvordan virksomheden kan leve op til kravene om brug af transportable stiger som fx wienerstiger, trappestiger og rulle- og skydestiger.

Faldsikring – At-vejledning D.5.5

Vejledning handler om, hvornår man skal bruge faldsikringsudstyr, hvordan det skal bruges og de krav, der stilles til mærkning mv.

Bekendtgørelser

Bygge- og anlægsarbejde - Bekendtgørelse 1516, 2010, med senere ændringer

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992, med senere ændringer