Arbejdsmiljøvejviser for kultur og sport

Brug arbejdsmiljøvejviseren til at få overblik over de typiske problemer indenfor kultur og sport - og til at få forslag til, hvordan I kan løse problemerne.

Velkommen til arbejdsmiljøvejviseren 

Arbejdsmiljøvejviseren omhandler følgende funktioner: 

 • Arbejde på museer og biblioteker
 • Indendørs og udendørs vedligehold og rengøring på sportsanlæg
 • Arbejde i forbindelse med tv, teater og koncerter
 • Arbejde i film- og fotostudier
 • Træning af idrætsudøvere
 • Arbejde i bowlinghaller mv.
 • Pasning og træning af dyr.

Vejviseren er især rettet til de ledere og medarbejdere, der arbejder med arbejdsmiljø eller har ansvar for det. Men den kan bruges af alle, der interesserer sig for arbejdsmiljø.  

Et redskab til et bedre arbejdsmiljø

Vi håber, at arbejdsmiljøvejviseren kan blive et godt redskab til et bedre arbejdsmiljø og til at arbejde med jeres arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte har pligt til at lave en arbejdspladsvurdering. I kan bruge vejviseren til at få et overblik over de typiske problemer i jeres branche - og til at få forslag til, hvordan I løser de typiske problemer. Det er også de problemer, som Arbejdstilsynet fokuserer på, når vi kommer på besøg hos jer.

Hvad er et godt arbejdsmiljø?

Et naturligt emne for en arbejdspladsvurdering er at se på, hvad et godt arbejdsmiljø er på jeres arbejdsplads. Det kan fx dreje sig om ikke at få hudeksem eller at blive langvarigt stresset af arbejdet. Afhængigt af fag og branche kan det gode arbejdsmiljø dog være forskelligt fra sted til sted.

Det betyder også, at der på nogle virksomheder kan være andre vigtige arbejdsmiljøproblemer end dem, der er nævnt her. De problemer skal I naturligvis også arbejde med - både i det daglige arbejde og når I laver APV. Samtidig skal I være opmærksomme på, at ét arbejdsmiljøproblem kan påvirke et andet arbejdsmiljøproblem. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø eller tidspres kan fx øge risikoen for at få muskel- og skeletbesvær.  

Kom godt i gang med arbejdsmiljøvejviseren

I vejviseren kan I læse om de generelle arbejdsmiljøproblemer, der kan være i jeres branche. Samtidig giver vi gode råd om, hvordan I kan løse problemerne. Vi fortæller jer også, hvor I kan finde mere viden og inspiration. Så er det nemt at komme i gang med at se på arbejdsmiljøet.

Husk asbestregistreringen

Der er asbest i mange bygninger, fx i lofts- og vægbeklædninger. Det er arbejdsgiverens pligt at registrere, hvis der er beskadiget asbestholdigt materiale i en bygning, som virksomheden bruger erhvervsmæssigt. Asbesten skal fjernes, indkapsles eller forsegles. Det er derudover arbejdsgiverens pligt at give egne eller udefra kommende håndværkere en oversigt over, hvor de asbestholdige materialer er. Det skal ske, før en reparation eller en ændring af bygningen bliver sat i gang.

Andre relevante arbejdsmiljøvejvisere

Arbejdstilsynet har udarbejdet en serie af arbejdsmiljøvejvisere. For enkelte arbejdsområder kan I derfor have behov for at se i andre arbejdsmiljøvejvisere:

Kontor
Restauranter og barer
Rengøring
Landbrug, skovbrug og fiskeri.

Her kan I få mere at vide

Læs de vigtigste regler og informationsmaterialer på branchesiden for kultur og sport

Arbejdspladsvurdering, APV

En arbejdspladsvurdering (APV) giver jer mulighed for at arbejde systematisk og effektivt med arbejdsmiljøet i virksomheden. APV’en skal bruges som redskab til at få styr på arbejdsmiljøet.

APV-arbejdet starter med, at I skaffer jer et overblik over, hvordan arbejdsmiljøet er i alle dele af virksomheden. Hvis det viser sig, at I har problemer med arbejdsmiljøet, skal I derefter finde ud af, hvordan I løser problemerne. I skal også finde ud af, hvem der har ansvaret for, at de bliver løst, og hvornår I skal følge op på, om problemerne er blevet løst.

I bestemmer selv, hvordan I vil gribe APV-arbejdet an. Det vil sige, at I kan vælge den metode, som passer bedst til jeres virksomhed. Det er dog et krav, at APV’en er skriftlig - på papir eller i elektronisk form. Det er nemlig vigtigt, at APV’en er tilgængelig og synlig for både medarbejdere og ledelse.

Det er også et krav, at arbejdsmiljøorganisationen deltager i hele APV-processen. Det gælder både planlægning, gennemførelse, opfølgning og revision af APV’en. Arbejdsmiljøorganisationen skal dokumentere sin deltagelse ved at underskrive APV’en. I små virksomheder, hvor der ikke er krav om en arbejdsmiljøorganisation, skal medarbejderne deltage i APV-arbejdet på samme måde.

Uanset hvilken metode I vælger for jeres APV-proces, skal APV’en indeholde disse fem faser:

Identifikation og kortlægning

Start med at identificere og kortlægge arbejdsmiljøforholdene i alle dele af virksomheden. Det kan I fx gøre ved at holde samtaler med medarbejderne eller ved at bruge spørgeskemaer eller tjeklister. Hensigten er, at I får et overblik over, hvilke problemer I eventuelt har, og hvor store de er.

Beskrivelse og vurdering

I skal herefter beskrive og vurdere de arbejdsmiljøproblemer, I eventuelt har konstateret. I skal bl.a. beskrive, hvor store og alvorlige problemerne er. I skal også beskrive de mest hensigtsmæssige løsninger på dem.

Når I beskriver løsningerne, skal I være opmærksomme på,
 • om løsningerne bliver rettet mod kilden til problemet
 • om problemet helt kan forhindres
 • om det, der er farligt, kan udskiftes med noget, der er ufarligt eller mindre farligt
 • om medarbejderne bliver uddannet og instrueret, som de skal.

Inddragelse af sygefravær

I skal også se på virksomhedens sygefravær og vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der har betydning for sygefraværet. Det er altså ikke selve sygefraværet, I skal tage stilling til, men arbejdsmiljøets indvirkning på sygefraværet.

Det er ikke afgørende, hvornår I inddrager sygefraværet i processen. Hvis I finder arbejdsmiljøproblemer, der kan medvirke til sygefraværet, skal I tage dem med, når I prioriterer og udarbejder handlingsplan. I kan læse mere om at nedbringe sygefraværet på side 8.

Prioritering og handlingsplan

Herefter skal I udarbejde en handlingsplan for de problemer med arbejdsmiljøet, som I ikke kan løse med det samme. Handlingsplanen bliver på den måde en plan for, hvad I skal gøre, og hvornår I skal gøre det.

Det skal stå i planen, i hvilken rækkefølge I vil prioritere at løse problemerne, og hvem der har ansvaret for, at det sker.

Det er vigtigt, at I gennemarbejder handlingsplanen omhyggeligt. På den måde kan I sikre jer, at jeres mål og tidsplaner bliver så realistiske som muligt.

Opfølgning på handlingsplan

Til sidst skal I udarbejde retningslinjer for, hvordan I vil følge op på handlingsplanen. Det betyder bl.a., at I skal fastlægge, hvornår og hvordan I skal afgøre, om ændringerne har virket. I skal også beslutte, hvor ofte der er behov for at ændre eller justere APV’en. 


Revision af APV’en

I skal revidere jeres APV, når der sker ændringer i arbejdet eller i den måde, I arbejder på, hvis det har betydning for arbejdsmiljøet. Det kan også være nødvendigt at justere APV’en, hvis I får ny viden eller nye erfaringer. Sker der fx en arbejdsulykke, og det viser sig, at der var forhold i arbejdsmiljøet, der havde betydning for ulykken, kan det være nødvendigt at justere APV’en.

APV’en skal under alle omstændigheder revideres mindst hvert tredje år. Det gælder også, hvis I har justeret APV’en i den mellemliggende periode. De områder i APV’en, som er blevet justeret, skal dog først revideres igen efter tre år - medmindre der igen sker ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet.

Rådgivning og gode ideer
Hvis I ikke selv har den fornødne indsigt til at udarbejde APV’en, skal I indhente hjælp fra eksterne rådgivere. Det kan fx være hjælp til at vælge kortlægningsmetode og løsningsforslag eller til at

indlede processen. I kan vælge at bruge en af de autoriserede arbejdsmiljørådgivere eller en anden ekstern rådgiver.

Mere viden om arbejdspladsvurdering

I kan læse mere om kravene til udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering på branchesiden for kultur og sport. Her kan I også finde de APV-materialer, som BFA Service har udarbejdet, og Arbejdstilsynets APV-tjeklister til mindre virksomheder. APV-tjeklisterne tager udgangspunkt i de arbejdsmiljøforhold, der er typiske for branchen, og indeholder en række spørgsmål om arbejdsmiljøforhold, som I kan bruge til at komme i gang med jeres APV-proces.

Læs mere på branchesiden for kultur og sport

Eksempler på arbejde med APV

På en TV-station havde der længe været en meget høj udskiftning af medarbejdere på nyhedsredaktionen. Særligt journalisterne følte sig stressede på grund af konstante, daglige deadlines. Den nyvalgte arbejdsmiljørepræsentant valgte derfor at gå en runde blandt alle afdelingsmedarbejdere og indsamle ideer og forslag til, hvordan arbejdsmiljøet kunne forbedres. Resultatet blev, at medarbejderne sammen med chefen for afdelingen besluttede at ændre en række arbejdsgange. Samtidig benyttede man lejligheden til at forny APV’en også på det psykiske område. Bl.a. blev det besluttet, at ingen af nyhedsværterne måtte være på skærmen mere end to dage ad gangen. To dage på skærmen udløser nu automatisk to dage som almindelig redaktionsmedarbejder efterfølgende. Den nye ordning har betydet, at afdelingen nu oplever et lavere sygefravær og desuden har fået et godt ry i branchen.

Den glade muse, et lille nordsjællandsk teater, har haft problemer med utilfredse medarbejdere og skuespillere. Efter et påbud fra Arbejdstilsynet lavede man en APV, som viste, at medarbejderne følte, at de havde for lav indflydelse på deres arbejde, som er præget af meget intensive forløb og usikkerhed i ansættelsen. Også skuespillerne har følt, at de har haft svært ved at påvirke forestillingerne, som de ønskede. Teaterlederen besluttede derfor fremover at involvere alle medarbejdere på højest mulige niveau. Det betyder, at alle dem, der er med til at skabe forestillingen, fra håndværkere til skuespillere, nu bliver hørt i højere grad end før. For at sikre kontinuitet valgte de ansatte den fastansatte scenetekniker som arbejdsmiljørepræsentant.  

Sygefravær

Et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø forebygger sygefravær. Derfor er I allerede godt i gang med at forebygge sygefravær, når I gennemgår de arbejdsmiljøproblemer, der er beskrevet i denne vejviser. Som virksomhed er I forpligtet til at inddrage sygefravær, når I laver jeres APV. Det skal I gøre for at kunne vurdere, om der er forhold i jeres arbejdsmiljø, der kan have betydning for sygefraværet. Dette afsnit beskriver nogle redskaber, som I kan bruge og blive inspireret af, hvis I ønsker at udvide APV-arbejdet og arbejde videre med at nedbringe og forebygge sygefravær på jeres virksomhed.

Sygefravær på jeres arbejdsplads

Nogle emner kan være svære at tale om, det gælder bl.a. sygefravær. Derfor er det generelt vigtigt, at I får skabt en åben og tillidsfuld kultur på jeres virksomhed. Når I skal finde ud af, om I har problemer med sygefravær på jeres arbejdsplads, findes der forskellige redskaber, I kan bruge, fx:

Sygefraværsstatistik
I kan bruge en statistik over sygefraværet på jeres virksomhed til at danne jer et overblik. Statistikken kan give et billede af, hvordan sygefraværet fordeler sig, om det stiger/falder, eller om der er afdelinger eller jobfunktioner med særlig højt eller lavt sygefravær. Statistikken kan dog ikke bruges til at forklare, hvorfor sygefraværet ser ud, som det gør. Her bliver I nødt til at se på de enkelte afdelinger/jobfunktioner og deres konkrete arbejdsmiljøforhold. På den måde kan I finde frem til, hvordan I bedst kan forebygge de forhold, der fører til sygefravær.

Sygefraværs- og fastholdelsespolitik
Officielle sygefraværs- og fastholdelsespolitikker kan være med til at skabe en åben og tillidsfuld kultur. De er nemlig med til at sikre, at både ledelse og medarbejdere ved, hvordan virksomheden forholder sig til fx helbredsproblemer, sygemelding og langvarigt sygefravær, og hvordan de skal agere. Når I udarbejder sygefraværs- og fastholdelsespolitikker, kan drøftelserne være med til at vise, om I har problemer med sygefravær. Sygefraværs- og fastholdelsespolitikker er desuden vigtige, når I vil arbejde videre med at nedbringe sygefraværet.

Sådan arbejder I videre med at nedbringe sygefraværet

Erfaringer viser, at der er størst succes med indsatser mod sygefravær, hvis I inddrager både arbejdsmiljømæssige, sundhedsmæssige, psykologiske og sociale aspekter. Ofte er det en fordel at kombinere generelle arbejdsmiljøindsatser med individuelle løsninger, fx tilpasning af arbejdet.

Fastholdelse på eller tilbagevenden til arbejdspladsen
Hvis en medarbejder har eller er begyndt at få helbredsproblemer, er det vigtigt at tage stilling til, hvad der skal til for at fastholde ham/hende. Ofte er det nemlig bedst for en medarbejder med helbredsproblemer at bevare en tilknytning til arbejdspladsen og undgå langvarig sygemelding. I kan hjælpe en medarbejder med helbredsproblemer eller begyndende helbredsproblemer på forskellige måder. De fleste tiltag kan også gøre det lettere for en medarbejder med længerevarende sygefravær at komme hurtigere tilbage. Tiltagene er med til at sikre, at medarbejderen kan komme tilbage til arbejdet på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde. Eksempler er at tale med medarbejderen om, hvordan arbejdet kan tilpasses, eller holde fælles møder med den sygemeldte, kommunen og evt. en læge om de forskellige muligheder, der er fx for at komme tilbage til arbejdet på særlige vilkår. Det er en god idé, hvis I kan etablere kontakt mellem de personer og instanser, som har indsigt i den sygemeldte medarbejders situation.

Det er vigtigt, at både ledere og kolleger accepterer og har forståelse for de medarbejdere, der kommer tilbage på særlige vilkår. Særlige vilkår kan være at genoptage arbejdet delvist, med reduceret arbejdskraft eller starte med andre arbejdsopgaver.

Tilpasninger af arbejdet
Tilpasning af arbejdet drejer sig om, at ledelse og medarbejder, evt. med hjælp fra en arbejdsmiljørådgiver, finder ud af at tilpasse arbejdet, så det passer til, hvad medarbejderen kan. Det kan nemlig gøre det muligt at gå på arbejde på trods af helbredsproblemer. En læge kan evt. hjælpe med at vurdere, om medarbejderen kan tåle et bestemt arbejde. Eksempler på tilpasning af arbejdet:
 • Ansatte med ondt i fx hofter, knæ eller ryg vil ofte kunne udføre lettere arbejde fra en siddeplads, der tilpasses til deres behov. Det kan fx være at kunne variere bordet i højden eller at dele en arbejdsproces op, så man kan veksle mellem at stå og sidde. Det kan være nødvendigt at spørge en rådgiver til råds.
 • Tilrettelæggelse af arbejdsdagen så der er færre krav. Fx mulighed for at arbejde langsommere, få en anden fordeling af opgaver, gå tidligere hjem eller kunne tage flere pauser fx med mulighed for at have benene oppe eller strække ryggen.

Trivsel og sundhedsfremme forebygger sygefravær
Hvis medarbejderne trives og har det godt fysisk og psykisk, er det med til at forebygge sygefravær. Trivsel på arbejdet handler fx om tilfredshed, udvikling og glæde ved at gå på arbejde. Sygefravær kan derfor også forebygges, hvis der er en god dialog på arbejdspladsen, fokus på balance mellem privatliv og arbejdsliv, indflydelse samt plads til sociale relationer. Sygefravær kan også forebygges gennem en sund livsstil, hvor man prøver at undgå fx rygning, overvægt eller manglende fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet er sundt både for krop og psyke og kan derfor være med til at styrke medarbejdernes generelle helbredstilstand. En sund livsstil kan også gøre det muligt at komme hurtigere tilbage til arbejdspladsen. I kan hjælpe jeres medarbejdere ved at skabe rammer, der gør det lettere at træffe sunde valg. Det kan fx være at supplere jeres lovpligtige rygepolitik med rygestopkurser, muligheder for at dyrke motion, pausegymnastik og sund mad i kantinen. Det er vigtigt, at aktiviteterne tilrettelægges som frivillige tilbud.

Uddannelse af ledelsen
For at alt dette kan fungere, er det vigtigt, at jeres ledere er klædt på til at varetage de forskellige opgaver. Det gælder både generelt i forhold til at fremme trivslen og specifikt i forhold til dialog med sygemeldte eller tilbagevendte medarbejdere.

Mere viden om sygefravær

Her kan du læse mere om sygefravær: 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Risiko for ulykker

Ulykker kan have alvorlige konsekvenser og medføre længere sygefravær. Risikoen for en ulykke afhænger af de enkelte situationer og er ikke nødvendigvis til stede hele tiden. I kan gøre meget for at undgå ulykker ved at have god orden, gode procedurer, gode tekniske løsninger, god adfærd og god ledelse.

Find jeres problemer

Når I skal finde ud af, om I har risiko for ulykker, skal I vurdere, om der er situationer, hvor der kan være risici. Tænk særligt på følgende:

Fald og snublen
Ulykker med fald og snublen kan fx ske, hvis I bærer på bøger, rekvisitter og kameraer og går på et gulv, der ikke er ryddet, eller hvis I arbejder på en stige. Ulykker kan også ske, hvis I falder af fx heste.

Manuel håndtering
Risiko for ulykker ved manuel håndtering kan fx opstå, hvis I ikke har egnede hjælpemidler til af- og pålæsning af lastbilerne, staldarbejde og sceneteknisk rigning - eller hvis I ikke bruger hjælpemidlerne.

Håndværktøj og maskiner
Risiko for ulykker med håndværktøj og maskiner kan fx opstå, hvis I bruger værktøj som fx stiksave eller trykluftpistoler forkert. Der er også risiko, hvis maskinerne er dårligt vedligeholdt som fx motorsave eller bogsorteringsmaskiner.

Andet
I branchen er der mange forskellige typer af opgaver - der er fx risiko for ulykker som træner i en idrætsforening og ved arbejde med dyr, fx inden for ridesporten.

Sådan arbejder I videre med at løse problemerne

Ulykker forebygger I ofte bedst ved at kombinere flere forskellige løsninger. Et godt udgangspunkt for at undgå ulykker er et godt sikkerhedsarbejde og en god sikkerhedskultur. Det indebærer et systematisk arbejde med virksomhedens sikkerhed og betyder fx, at I har en strategi med klare mål for sikkerhedsniveauet, samt at I ledelsesmæssigt sikrer, at alle medarbejdere kender strategien og målene - og arbejder efter at opfylde dem i det daglige arbejde.

Følgende forhold kan medvirke til at skabe et sikkert arbejdsmiljø:

Planlægning af arbejdet
Organiser arbejdet, så de farlige situationer slet ikke opstår. En risikovurdering af arbejdsopgaven gør det tydeligt, hvilke tiltag der er nødvendige - fx at tekniske hjælpemidler er lettilgængelige, eller at stiger er sikret mod at vælte.

God orden på arbejdspladsen
Lav faste rutiner for oprydning og rengøring på alle områder - herunder må der fx ikke ligge genstande eller stå materialer på færdsels- og transportveje.

Brugsanvisninger og grundig instruktion
Motiver medarbejderne til en sikker adfærd på arbejdspladsen. Gør sikkerhed til et positivt element, der er en vigtig del af en professionel hverdag, og giv medarbejderne en grundig instruktion i det arbejde, de skal udføre, samt i beredskabsplaner. Sørg for, at alle bruger de tekniske hjælpemidler korrekt - fx at der bruges beskyttelse på håndmaskiner - og at alle bruger de rigtige personlige værnemidler. Alle maskiner og tekniske hjælpemidler leveres med en brugsanvisning, der fortæller, hvordan de skal bruges. Følg altid disse anvisninger, og vær sikker på, at alle sikkerhedsforanstaltninger bliver fulgt.

Undersøg ulykker
I kan lære meget af de ulykker, der allerede er sket. Derfor er det vigtigt, at I får en fast rutine for at undersøge ulykker - og situationer, der kunne have ført til en ulykke. Det kan I bruge til at lave forholdsregler, så ulykkerne ikke sker eller gentager sig. Ledelsen og medarbejderne skal tale om, hvor der i det daglige er risici for ulykker og lave rammer for, at arbejdet kan udføres på en sikker og forsvarlig måde. På den måde gør I sikkerhed til den professionelle måde at arbejde på.

Mere viden om risiko for ulykker

Vi har samlet de vigtigste At-vejledninger mv. om bl.a. forebyggelse af arbejdsulykker samt forskelligt materiale om forebyggelse af ulykker og opbygning af en god sikkerhedsledelse. 

Læs mere på branchesiden for kultur og sport

Her kan I desuden finde 30 konkrete metoder til arbejdet med god sikkerhedskultur. 

Ergonomisk arbejdsmiljø

Et godt ergonomisk arbejdsmiljø kan nedsætte risikoen for, at I får ondt i arme, nakke, skuldre og ryg, som er de mest almindelige former for muskel- og skeletbesvær.

Jeres arbejde kan være med til at udløse eller forværre ondt i nakke, skuldre og arme, fx hvis arbejdet er ensidigt, belastende, hvis I har dårlige arbejdsstillinger og højt arbejdstempo, eller hvis I skal anstrenge øjnene meget. Ondt i ryg og arme kan fx hænge sammen med tungt eller kraftbetonet arbejde.

Find jeres problemer

Når I skal finde ud af, om jeres ergonomiske arbejdsmiljø er i orden, skal I særligt være opmærksomme på følgende:

Tunge eller akavede løft, træk og skub
Der kan være tunge løft, træk og skub ved fx opstilling og skift af udstillinger, scener, ved håndtering af bøger og papir, fjernelse af affald, flytning af bander og udstyr samt ved udmugning i stalde. Vær opmærksom på de medarbejdere, som er ansat specielt til disse funktioner. Desuden kan der være tunge eller akavede løft, træk og skub ved rengøring. Løftene bliver mere belastende, hvis de udføres med strakte arme, hvis der løftes over skulderhøjde, hvis ryggen er bøjet eller vredet under selve løftet, eller hvis det, der løftes, er uhåndterligt, fx glat eller stort. Det kan også være en forværrende faktor, hvis der pga. pladsmangel ikke kan løftes i gode arbejdsstillinger.

Belastende arbejdsstillinger og -bevægelser
Forskellige dele af kroppen belastes ved forskellige arbejdsopgaver. Risikoen for smerter bliver større, jo længere og jo hårdere I arbejder i de dårlige arbejdsstillinger.

Skuldrene bliver belastede, hvis I løfter byrder under knæhøjde, over skulderhøjde eller langt fra kroppen. Belastende arbejdsstillinger og -bevægelser ses ved uhensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen samt ved arbejdsfunktioner som opstilling og skift af udstillinger, scener, ophængning af lamper, scenetæpper og oprydning, rengøring og vedligeholdelse. Desuden forekommer belastende arbejdsstillinger og -bevægelser i forbindelse med optræden.

Ryggen belastes, hvis I bøjer forover eller drejer ryggen, især hvis I samtidigt løfter eller trækker byrder. 

Ensidigt, belastende arbejde
Arbejde ved skranke eller computer, fx billedredigering, billetsalg eller bibliotek, er ofte ensidigt, belastende arbejde. Er arbejdspladsen ikke hensigtsmæssigt indrettet, kan der være problemer med arbejdsstillingen for nakke, skulder, arme og hænder. Det har stor betydning, hvor længe I arbejder i siddende stilling uden at holde pause.

Sådan arbejder I videre med at løse problemerne

I kan få et godt ergonomisk arbejdsmiljø ved at sørge for: 
 • At arbejdet er planlagt og tilrettelagt, så tunge løft og andet kraftfuldt arbejde udføres ved hjælp af egnede tekniske hjælpemidler
 • At arbejdet udføres på steder med gode pladsforhold, stabilt underlag og god belysning
 • At ensidigt, belastende arbejde er tilrettelagt med passende variation eller pauser i løbet af arbejdsdagen
 • At langvarigt stillesiddende arbejde afbrydes af pauser med fysisk aktivt arbejde eller anden fysisk aktivitet, fx som del af virksomhedens sundhedsfremmeaktiviteter.

Løft, træk og skub
Den bedste løsning på store belastninger, fx i forbindelse med at løfte, bære, trække og skubbe er at sørge for, at der er velegnede tekniske hjælpemidler, og at alle har fået oplæring og instruktion i, hvordan arbejdet skal udføres.

Det er vigtigt, at I planlægger og tilrettelægger arbejdet, så I ikke kommer til at flytte på tingene flere gange end højest nødvendigt.

Sørg for at færdselsvejene er ryddet og plane.

Belastende arbejdsstillinger og -bevægelser
I kan undgå eller begrænse belastende arbejdsstillinger og -bevægelser ved at sikre gode pladsforhold og ved at bruge hensigtsmæssigt udstyr og inventar. Da mennesker er meget forskellige i størrelse, kan det være nødvendigt, at udstyr og inventar som fx bord og stol kan tilpasses brugerne. Dette kan være et krav, hvis flere skal bruge samme arbejdsplads. Undgå fejlindkøb ved at lave en kravspecifikation, inden I køber nyt udstyr og inventar. Vær opmærksom på den teknologiske udvikling for tekniske hjælpemidler.

Sørg for redskaber og udstyr, som kan begrænse arbejde under knæ- eller over skulderhøjde mest muligt. Gode lys- og synsforhold har også betydning for arbejdsstillingerne.

Ensidigt, belastende arbejde
Problemer med ensidigt, belastende arbejde ved skranker eller computer skal ofte løses helhedsorienteret. Dels skal det tekniske udstyr og belysningen være i orden, så I kan arbejde med hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser uden for store kraftkrav. Dels skal arbejdet tilrettelægges med passende variation eller pauser. Desuden kan andre arbejdsmiljøproblemer spille en væsentlig rolle, fx det psykiske arbejdsmiljø.

Mere viden om ergonomisk arbejdsmiljø

Vi har samlet de vigtigste At-vejledninger.

Læs mere på branchesiden for kultur og sport

Her kan I også finde At-vejledningen om arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær, der kan være en hjælp til at finde frem til de arbejdsprocesser, der kan indebære risiko for muskel- og skeletbesvær. I kan også finde de materialer, som BFA Service har udarbejdet om ergonomisk arbejdsmiljø.

Støj

Støj kan ødelægge hørelsen og give stress, forhøjet blodtryk, træthed mv. Samtidig kan for meget støj nedsætte jeres koncentration, så der lettere opstår ulykker, og I laver flere fejl.

Med en høreskade følger ofte sygdommen tinnitus, som er ringen eller susen for ørerne. Tinnitus kan være der i perioder eller hele tiden. Det er ofte en stor psykisk belastning for den person, der får sygdommen.

Find jeres problemer

Når I skal finde ud af, om I har støjproblemer, skal I særligt være opmærksomme på, hvor høj støjen er, hvor længe I er udsat for den, og om der er kort, kraftig støj (impulsstøj).

Vedvarende støj
Hvis I er udsat for høj støj på jeres arbejdsplads, kan det være høreskadende. Støjen er for høj, når I på ½-1 meters afstand skal råbe til en anden person for at blive forstået. Støjen kan være høreskadende, både når meget støjende instrumenter eller maskiner bruges i kort tid, og mindre støjende bruges i længere tid.

De kraftigste lydkilder er levende musik og av-udstyr, der udsender lyd. Der er ofte høj lyd ved produktion af teater, film, tv mv. Herudover er der kraftig støj fra publikum ved fx sportskampe, i bowlinghaller og signal fra dommerbordet ved idrætskampe.

Kort, kraftig støj (impulsstøj)
Støj er mere skadelig, hvis der er kort, kraftig støj (impulsstøj). Det kan fx være støj fra trommer.

Rummets akustik
Generende efterklang i rummet er et tegn på dårlig akustik, fx hvis det runger, når du klapper i hænderne.

Sådan arbejder I videre med at løse problemerne

I skal som minimum overholde lovgivningens grænseværdi for støjbelastning på 85 dB(A) og grænseværdien for impulser på 137 dB(C). Herudover skal unødig (generende) støj dæmpes.

Planlægning
Tilrettelæg arbejdet, så færrest muligt udsættes for støjen. Sørg for, at den enkelte udsættes kortest muligt for støjen. Undgå at arbejde på steder, hvor andre støjer.

Musik
Tilpas musikkens styrke efter rummets størrelse, antallet af musikere og musikkens art, og sørg for tilstrækkelig plads mellem musikerne. Spil mindre højt i øvelokalet.

Rummets akustik
Vægge og lofter af beton giver dårlig akustik. Vær særlig opmærksom på akustikken under projekteringen af rum, fx svømmehaller og andre haller.

Høreværn
I skal altid bruge høreværn, hvis støjen er for høj og ikke kan dæmpes på anden måde.

Mere viden om støj

Vi har samlet de vigtigste At-vejledninger mv. om støj, akustik i arbejdsrum, måling af støj og høreværn.
Læs mere på branchesiden for kultur og sport 
 
Her kan I også finde de materialer, som BFA Service har udarbejdet om støj.

Psykisk arbejdsmiljø

Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan bl.a. give stress og udbrændthed. Fysiske symptomer kan være hjertebanken, muskelspændinger og hovedpine. Psykiske symptomer kan være hukommelses- og koncentrationsproblemer, nervøsitet, tristhed og træthed. Søvnproblemer og misbrug kan også være tegn på stress.

På længere sigt kan et dårligt psykisk arbejdsmiljø bl.a. føre til depression og hjerte-karsygdomme.

Et dårligt psykisk arbejdsmiljø resulterer ofte i højt sygefravær, lav produktivitet, konflikter og hyppig udskiftning blandt personalet.

Find jeres problemer

I skal være opmærksomme på, at når I vurderer det psykiske arbejdsmiljø, skal I se på helheden. Stor arbejdsmængde er fx især en belastning, hvis medarbejderen har ringe indflydelse og mangler social støtte i arbejdet. Når I skal finde ud af, om I har problemer i det psykiske arbejdsmiljø, skal I særligt være opmærksomme på følgende punkter:

Stor arbejdsmængde og tidspres
At der i virksomheden er problemer med stor arbejdsmængde viser sig fx ved, at der er meget overarbejde uden mulighed for afspadsering, at det er svært at få tid til at holde pauser, samt at I ofte arbejder i højt tempo under tidspres og med korte deadlines, fx inden for tv, teater, radio og filmproduktion.  Det kan være svært for jer at nå arbejdsopgaverne, hvis I ofte skal bruge tid på uforudsete opgaver. I skal endvidere være opmærksomme på, om der er enkelte af jer, som er mere belastede end andre, fx på grund af mere kunde- og brugerkontakt.

Ringe indflydelse på eget arbejde
Problemer med ringe indflydelse på eget arbejde kan opstå, hvis I fx sjældent kan påvirke mængden af arbejde, pauser, arbejdsmetoder og arbejdets kvalitet. Det kan også være ringe indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og herved indflydelse på udformningen og rækkefølgen af de enkelte arbejdsopgaver. Desuden er det vigtigt, om I har indflydelse på arbejdstempoet og muligheden for at veksle mellem opgaver.

Manglende støtte
Manglende støtte er især et problem, hvis I sjældent får hjælp til at løse arbejdsopgaver, ikke modtager nødvendig information og ikke får afløsere ved fravær. Det kan også handle om, at I ikke taler med ledelsen om, hvor godt I udfører arbejdet, og hvilke forventninger ledelsen har til jeres arbejde, samt at I ikke får hjælp til at sætte grænser mellem arbejde og fritid. God støtte fra kolleger og ledelse er især vigtig, hvis en medarbejder har svært ved at klare opgaverne alene eller føler sig utryg ved selv at tage ansvaret for opgaverne.

Konflikter, mobning og seksuel chikane
I skal være opmærksomme på, om der er konflikter, som har udviklet sig til personlige angreb, og om der er medarbejdere, som regelmæssigt og over længere tid udsættes for krænkende handlinger. Vær også opmærksomme på, om der forekommer uønskede, krænkende handlinger af seksuel karakter.
 
Vold, trusler og traumatiske hændelser
Problemer med vold, trusler og andre traumatiske begivenheder kan fx forekomme, hvis kunder, tilskuere eller brugere udviser voldsom eller truende adfærd. Det kan fx være i forbindelse med, at I skal nægte en kunde eller bruger noget, som vedkommende gerne vil have, eller beder om en bestemt adfærd hos brugeren. Det kan også være et problem, hvis I mangler forudsætninger for at løse de arbejdsopgaver, som kunder eller brugere forventer.

Misforståelser på grund af fx forskelle i kulturbaggrund øger risikoen. Endelig kan det være traumatisk, hvis I bliver tilskuere til en voldsom begivenhed, fx slagsmål eller ulykker ved fodboldkampe og koncerter eller ved røveri i fx spillehaller.

Skiftende arbejdstider og natarbejde
Arbejde uden for dagtimerne er en fysisk og psykisk belastning, hvis det fx viser sig, at I arbejder over en længere periode med en særlig lang arbejdstid, eller at der er få eller ingen pauser. Det kan yderligere være en belastning, hvis arbejdstiden er planlagt med kort varsel.

Sådan arbejder I videre med at løse problemerne

For at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø er det afgørende,
 • at I fokuserer på de forhold, der kan ændres
 • at arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø er en integreret del af virksomhedens daglige arbejdsgang
 • at I er opmærksomme på konsekvenserne for det psykiske arbejdsmiljø ved væsentlige ændringer, fx ændringer i arbejdsopgaver og organisering af arbejdet
 • at I har et tæt samarbejde, fx mellem sikkerheds- og samarbejdsorganisation
 • at I også er opmærksomme på forhold, der bidrager positivt til det psykiske arbejdsmiljø, fordi det giver energi til arbejdet og gør det muligt at bevare de positive forhold.

Psykiske belastninger forebygges ofte bedst ved en kombination af flere forskellige løsninger, der afhænger af problemernes karakter. Inden for kultur og underholdning mv. kan følgende forhold medvirke til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø:

Tilpasning af arbejdsmængden
Tilpas arbejdsmængden, så I får den ønskede kvalitet og det ønskede serviceniveau med det personale, der er til rådighed. Tilpas forholdene, når der sker ændringer. Prioriter arbejdsopgaverne og undgå uklare eller modsatrettede krav og lange perioder med stort tidspres. Sørg for god overordnet planlægning og koordinering, så det er muligt at udføre arbejdsopgaver i en hensigtsmæssig rækkefølge og således, at der ikke er medarbejdere, som konstant udsættes for en stor arbejdsmængde eller et stort tidspres. Sørg for, at kunder og andre borgere har grundigt kendskab til de ydelser, de kan forvente at få.

Indflydelse på eget arbejde
I kan sikre, at I har indflydelse på eget arbejde ved at give medarbejderne mulighed for at påvirke udformningen og rækkefølgen af de enkelte arbejdsopgaver. Medarbejderne bør være i løbende dialog med ledelsen omkring arbejdsopgavernes udførelse, herunder arbejdets kvalitet. Teambaseret arbejde og jævnlige personalemøder, hvor I konstruktivt forholder jer til resultater og behov i forhold til arbejdsopgaverne, kan også være med til at give medarbejderne indflydelse.

Social støtte
Social støtte kan fx gives ved dialog om arbejdet mellem leder og medarbejder, jævnlige møder (fx personalemøder), fælles pauser og daglig kontakt med kolleger. Medarbejderne bør have hjælp til at prioritere arbejdsopgaver, at afstemme forventninger til arbejdet og at få nødvendig efteruddannelse for at kunne udføre arbejdsopgaverne. Information om væsentlige ændringer, anerkendelse for godt udført arbejde og hjælp til at sætte grænser mellem arbejde og fritid kan også være med til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø.

Konflikter, mobning og seksuel chikane
Sørg for at have en personalepolitik, der fremmer åbenhed og tolerance og forebygger mobning og seksuel chikane. Føler en medarbejder sig dårligt behandlet, er det vigtigt at tage det alvorligt og undgå individualisering af problemet. Anvendelse af konfliktløsning eller mediation kan anbefales.

Vold og trusler
Sørg for, at der er klare og kendte retningslinjer for, hvordan I forholder jer, når kunder, tilskuere eller andre borgere er truende eller voldelige, herunder retningslinjer for eventuelt alenearbejde. Udarbejd en beredskabsplan, som indeholder tiltag til forebyggelse og håndtering af vold og trusler. Indret arbejdspladsen, så I kan trække jer væk fra voldelige kunder og ubehagelige situationer fx via flugtveje. Sørg for, at der er klare og kendte retningslinjer for serviceniveau og adfærdsregler ved fx biblioteker, koncerter og svømmehaller.

Skiftende arbejdstider og natarbejde
Inddrag så vidt muligt medarbejderne i vagtplanlægningen, så de har indflydelse på bl.a. placeringen af arbejdstiden. Sørg for, at medarbejderne kender deres arbejdstider i god tid, og at der er god mulighed for at bytte vagter. Gør eventuelt brug af afløsere og ekstra personale til at arbejde om aftenen og i weekenden.

Efteruddannelse
Grundig efteruddannelse sikrer, at medarbejdernes faglige og personlige kunnen altid svarer til det arbejde, de skal udføre. Det kan være nødvendigt med målrettet efteruddannelse til nye arbejdsmetoder, fx hvis nogle skal betjene særlige kunder eller borgere. Det kan fx være borgere, der ofte bliver part i konflikter. I skal sørge for særlig uddannelse, hvis der er risiko for vold eller trusler. Det kan også være nødvendigt at efteruddanne, hvis der tages nyt udstyr i brug.

Mere viden om psykisk arbejdsmiljø

Vi har samlet de vigtigste At-materialer om bl.a. stress, kortlægning af psykisk arbejdsmiljø, voldsrisiko i forbindelse med arbejdet samt mobning og seksuel chikane.

Læs mere på branchesiden for kultur og sport

Her kan I også finde de materialer, som BFA Service har udarbejdet om psykisk arbejdsmiljø, herunder branchevejledninger inden for kultur og underholdning. 

Indeklima

Et dårligt indeklima viser sig ved, at I føler ubehag eller er generede, når I opholder jer i lokalerne. Symptomerne bliver mindre og forsvinder gradvist, når I har forladt bygningen.

Symptomer på dårligt indeklima er:
 • Irritation i øjne, næse eller svælg (slimhindeirritation)
 • Irritation af huden
 • Hovedpine eller tunghedsfornemmelse i hovedet
 • Unaturlig træthed eller koncentrationsbesvær
 • Kvalme og svimmelhed.

Forskellige sygdomme kan blive forværret af indeklimaet. Det er især luftvejsinfektioner og lidelser som fx astma, bronkitis og bihulebetændelse.
 
I biblioteker og museer vil det hyppigste problem være træk og varme, eventuelt kombineret med forurening fra printere og kopimaskiner. Desuden kan der være problemer med ventilation og rengøring.

Find jeres problemer

Når I skal finde ud af, om I har et indeklimaproblem, skal I vurdere, om nogle af påvirkningerne fra indeklimaet ligger uden for acceptable grænser.

Varme, kulde og træk
Hvis temperaturen ligger over 25 °C, bortset fra i meget varme perioder, skal I se nærmere på temperaturforholdene. I skal også se nærmere på forholdene, hvis der er træk, fodkoldt, eller temperaturen stiger meget over en arbejdsdag.
 
Få eventuelt professionel hjælp. I visse tilfælde kan der være kulde og træk i stalde o.l. områder.

Ventilation
I skal se nærmere på ventilationen, hvis det lugter, og lugten bliver hængende i rummet, hvis der er mange personer, eller der er større eller flere printere/kopimaskiner i arbejdsrum.

Rengøring
Hvis der er beskidt og støvet, og det er svært at gøre rent, skal I gøre noget ved rengøringen.

I museer kan der være lugte fra konserverede og opbevarede genstande.
 
Der kan også være problemer med fugt og skimmelsvamp, kunstig belysning og dagslys samt statisk el.

Sådan arbejder I videre med at løse problemerne

Når I skal gøre noget ved indeklimaproblemerne, er det vigtigt at sætte ind over for de påvirkninger, der betyder mest for indeklimaet. Det er normalt teknisk simpelt at fjerne eller mindske en indeklimapåvirkning, når I først har fundet den. Pas på, at I ikke skaber et nyt problem, når I gør noget ved jeres indeklima. Fx kan det give problemer med akustikken, hvis I skifter gulvtæppe ud med linoleum, og der ikke er taget højde for det i jeres løsning.

Varme, kulde og træk
Varme kan fx komme fra sol gennem store glasruder, eller fra store tagflader som er dårligt isoleret. Varme kan også komme inde fra bygningen, fx fra lamper, mennesker, radiatorer og computere og fotokopimaskiner.

I kan forhindre varmen i at komme ind gennem vinduer ved at sørge for, at der er solafskærmning - og at den bliver brugt. Husk at skrue ned for radiatorer. Hvis termostatventiler ikke virker, må de repareres. Hvis varmen på kommer gennem vægge eller tage, må de isoleres bedre. En måde at gøre noget ved varmen er at øge ventilationen. I kolde lokaler skal arbejdstøjet passe til temperaturen.
 
Printere og kopimaskiner
Netværksprintere og kopimaskiner bør altid stå i et separat rum, eventuelt med udsugning direkte på maskinen.

Ventilation
Brug vinduer og ventilér aktivt. I skal åbne vinduer og lufte ud, når det er muligt, fx i pauser. Sørg for at bruge ventilationsåbninger til almindelig ventilation af museet eller biblioteket. Denne form for ventilation, naturlig ventilation, er mest egnet, hvor der er få mennesker i relativt store rum. Det er også muligt at lave egentlige anlæg med naturlig ventilation.

Hvis den naturlige ventilation ikke er god nok, skal der være mekanisk ventilation med erstatningsluft af en passende temperatur. Den mekaniske ventilation må ikke give træk. Sørg for, at udeluften tages fra udeområder, der er så rene som muligt.
 
Det kræver professionel hjælp at projektere et ventilationsanlæg, både med naturlig og mekanisk ventilation.
       
Rengøring
De fleste problemer med støv findes på steder med mange papirer eller tæpper. Gamle tæpper kan ikke gøres ordentlig rene. Andre tekstiler, som fx polstrede møbler og tykke gardiner, ophober støv og øger mængden af støv i luften. Det må rengøringen afpasses efter. Meget inventar og rod øger støvproblemerne, fordi det gør det vanskeligere at gøre rent. Mange genstande, der er oplagret, kan også samle støv. Det kan fx være bøger på biblioteker eller museumsgenstande.
 
Let rengøringen ved at rydde op og hænge ledninger til edb-udstyr, telefoner m.m. i lukkede kabelskinner på væggen eller bordet.
 
Ved ny- eller ombygning er det vigtigt at vælge indretning, møbler og materialer, der er lette at gøre rene.

Mere viden om indeklima

Vi har samlet de vigtigste At-vejledninger om bl.a. temperaturer i arbejdsrum, rengøring og vedligeholdelse, akustik, kunstig belysning, planlægning af faste arbejdssteders indretning samt en folder om indeklima og arbejdspladsvurdering.

Læs mere på branchesiden for kultur og sport 
 
Her kan I også finde de materialer, som BFA Service har udarbejdet om indeklima. 

Unge, gravide og ammende

Gravide og ammende kvinder samt unge er særligt udsatte grupper. I skal derfor være særligt opmærksomme, hvis I har medarbejdere fra disse to grupper.

Unge

I skal have særlig fokus på de unge ansatte, fordi de påvirkes lettere end deres ældre kolleger af de belastninger og risici, der er på arbejdspladsen. Derfor er instruktion særlig vigtig for unge.
 
Unge under 18 år er omfattet af de samme arbejdsmiljøregler som alle andre, der arbejder for en arbejdsgiver. Derudover gælder en række særlige regler for unge under 18 år. For de 15-17-årige er der en liste over, hvad de ikke må arbejde med. For de 13-14-årige er der en liste over, hvad de må arbejde med. Unge under 13 år må som udgangspunkt ikke arbejde for en arbejdsgiver.
 
Læs mere på emnesiden om unge

Gravide og ammende

Som arbejdsgiver skal du sørge for, at en ansat, der er gravid eller ammer, ikke bliver udsat for påvirkninger, der kan indebære en fare for graviditet eller amning. Når I bliver opmærksomme på, at en ansat er gravid eller ammer, skal APV’en indeholde en vurdering af, om der er en risiko.

Vi anbefaler, at I på forhånd sørger for, at jeres APV indeholder en vurdering af, om gravide eller ammende kan blive udsat for påvirkninger, der indebærer en fare for fosteret eller det nyfødte barn.

Læs mere i At-vejledningen om gravides og ammendes arbejdsmiljø

Elektronisk version
Link mv. er opdateret i september 2018.

Hent arbejdsmiljøvejviseren som pdf