Analyser og publikationer

Her ses en samlet oversigt over statistiske analyser og publikationer om arbejdsmiljøet i Danmark.

Arbejdsmiljøovervågning af NFA

Siden 2012 har forskere fra NFA hvert andet år stillet de samme spørgsmål til beskæftigede i Danmark. Det er sket via spørgeskemaet 'Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark', og dette vil fortsætte frem til 2020.

Rapporten "Danskernes Arbejdsmiljø 2018" giver et billede af, hvordan danskerne oplever deres arbejdsmiljø. Rapporten er et supplement til NFA's mere dybdegående elektroniske visning på nettet "Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark"

Danskernes arbejdsmiljø 2018, udgivet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018 (pdf)

Se visualisering af alle resultaterne på hjemmesiden ’Tal og fakta om arbejdsmiljøet' på nfa.dk

I årene 2012-20 vil NFA hvert andet år stille de samme spørgsmål til leder- og medarbejderrepræsentanter på et udsnit af danske virksomheder i Danmark om arbejdspladsens arbejdsmiljøindsats. Undersøgelsen vil tegne et detaljeret billede af danske arbejdspladsers håndtering af arbejdsmiljøet, deres prioriteringer, de konkrete indsatser over for fx støj, ulykker, psykisk arbejdsmiljø og løftearbejde.

Indtil nu er undersøgelsen gennemført i 2012, 2014-15 og 2017.

Find alle resultaterne fra VAI2017 i en ny visualisering

Rapport: Fakta om virksomhedernes arbejdsmiljøindsats 2017 (pdf)

Arbejdsmiljøstrategi 2020

Målene for den arbejdsmiljøstrategi, som gælder for perioden 2012-2020, er fordelt på tre prioriterede arbejdsmiljøproblemer:

  • Antallet af alvorlige arbejdsulykker set i forhold til antallet af beskæftigede skal reduceres med 25 pct.
  • Antallet af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, skal reduceres med 20 pct.
  • Antallet af beskæftigede, der har muskelskeletoverbelastninger, skal reduceres med 20 pct.

Evaluering af målopfyldelse

3. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020-strategien fra 2019

2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020-strategien fra 2017

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020-strategien fra 2015

Statusnotater

Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskel-skeletbesvær 2018

Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskel-skeletbesvær 2016

Status til og med 2016 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker

Status til og med 2015 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker

Status til og med 2014 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker

Status til og med 2013 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker

Arbejdsskader

Rapporten viser antallet af anmeldte arbejdsulykker fordelt på skadetype, alvorlighed, registreringsår, branchegruppe, region, køn, aldersgruppe m.m. Brug filtrene i de interaktive tabeller til at sammensætte dine egne datavisninger.

Anmeldte arbejdsulykker i tal

Få et overblik over anmeldte erhvervssygdomme og se tallene fordelt på branche, sygdomme, stillingsgrupper, registreringsår, køn, og påvirkninger.

Interaktive tabeller med tal over anmeldte erhvervssygdomme

Arbejdstilsynet har lavet beregninger af, hvor meget arbejdsulykker koster for henholdsvis staten og arbejdsgivere. Beregningerne er foretaget på baggrund af anmeldte arbejdsulykker med hændelsesdag i 2011, og alle tal er angivet i 2016 kroner.

Statens samlede udgifter

Statens samlede omkostninger ved arbejdsulykker (pdf)

Statens omkostninger til sygedagpenge og skattetab (pdf)

De sundhedsøkonomiske udgifter forbundet med arbejdsulykker (pdf)

Arbejdsgivernes samlede omkostninger

Arbejdsgivernes samlede omkostninger ved arbejdsulykker (pdf)

Arbejdsgivernes lønomkostninger ved fravær (pdf)

Arbejdsgivernes omkostninger til rekruttering og oplæring (pdf)

Arbejdsgivernes omkostninger til forsikring (pdf)

Ulykkesbarometeret viser antallet af dødsulykker, knoglebrud, mistede legemsdele og det samlede antal arbejdsulykker i år og sidste år. Barometeret omfatter arbejdsulykker, der er anmeldt frem til indeværende uge.

Arbejdstilsynet har undersøgt omfanget af underanmeldelse af anmeldepligtige arbejdsulykker til Arbejdstilsynet.

Undersøgelsen peger på små forskelle i underanmeldelsen afhængig af branchegruppe, men ingen signifikante forskelle i underanmeldelse mellem den offentlige og den private sektor. Analysen viser til gengæld en statistisk signifikant lavere underanmeldelse af arbejdsulykker med fravær under én måned sammenlignet med arbejdsulykker med fravær over én måned.

Underanmeldelse for arbejdsulykker - beregning baseret på Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 2. kvartal 2013 (pdf)

Kortlægning af "Barrierer og motivation hos virksomhederne for at anmelde arbejdsulykker" (pdf)

Sygefravær blandt lønmodtagere

Fraværsrapporten er en deskriptiv analyse af lønmodtagernes sygefravær i Danmark. Denne rapport giver et overblik over lønmodtagernes sygefravær og arbejdsmiljø på baggrund af registeroplysninger og spørgeskemaundersøgelser. Der er anvendt de nyeste tilgængelige data fra 2014 eller 2015/2016 (afhænger af datakilderne) til at beskrive sygefraværet generelt og i forskellige grupper.

Datakilderne dækker alle offentligt ansatte i stat, regioner og kommuner samt ansatte i private virksomheder med mindst 10 ansatte.

Deskriptiv analyse af lønmodtagernes sygefravær i Danmark

Tilsyn i tal

Se hvilke arbejdsmiljøproblemer Arbejdstilsynet giver reaktioner på, når vi er ude at føre tilsyn med landets virksomheder. Tallene kan sorteres på år, brancher og geografi, så man fx kan se, hvor mange påbud om støj, der er givet til en bestemt branche i en bestemt kommune.

Brug filtrene i de interaktive tabeller til at sammensætte dine egne datavisninger og se fx hvor mange virksomheder Arbejdstilsynet har besøgt i Viborg Kommune i 2017 inden for branchegruppe ”Rengøring”, hvilke arbejdsmiljøproblemer der er konstateret og hvilke reaktioner der er givet. Du har mulighed for at downloade datasættet til eget brug.

Interaktive tabeller med tal over Arbejdstilsynets tilsynspraksis